Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Inschrijving en annulering

De inschrijving voor OVN-scholing vindt uitsluitend plaats door middel van het inschrijfformulier en geldt voor de totale aaneengesloten studieperiode.

 • De inschrijving is definitief indien akkoord wordt gegaan met de inschrijving en betalingsvoorwaarden. Klanten ontvangen een afschrift van de algemene voorwaarden.
 • De annuleringsregeling voor scholing is als volgt:
  o Annulering dient schriftelijk te gebeuren (brief/fax/e-mail). De datum van poststempel of fax-/emaildatum is de annuleringsdatum. Eventueel retour te ontvangen betalingen vinden binnen 30 dagen plaats.
  o Klanten hebben een bedenktijd van 14 dagen. In de bedenktijd kan kosteloos opgezegd worden. 
  o Annulering buiten bedenktijd kan kosteloos tenzij:
     - dit geschiedt binnen 14 dagen voor aanvang van de scholing; men is dan 100% van de scholingskosten verschuldigd;
     - dit geschiedt tussen 14 en 21 dagen voor aanvang van de scholing; men is dan 75% van de kosten verschuldigd;
     - dit geschiedt tussen 21 en 28 dagen voor aanvang van de scholing: men is dan een bedrag ad € 50,- verschuldigd.
  o Indien een deelnemer (door overmacht) niet aan een scholing kan deelnemen, dan is de deelnemer gerechtigd zonder bijkomende kosten een vervanger de scholing te laten volgen.
  o    Annulering tijdens de scholing is niet mogelijk.

 

Artikel 2 - Betalingsvoorwaarden

 • De kosten van de scholing zijn vermeld in de desbetreffende brochure en op de OVN-website en het scholingsgeld dient binnen 30 dagen na toezending van de factuur te worden voldaan. 
 • De OVN is opgenomen in het register van het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) en derhalve vrijgesteld van btw-heffing.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt er een wettelijke rente van 3% berekend over het nog te betalen bedrag. Deze wettelijke rente is vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).
 • De OVN is in geval van achterstand van betaling door een deelnemer, bevoegd betrokkene de toegang tot de scholing te ontzeggen zolang niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan. Daarenboven is OVN gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beĆ«indigen.
 • Een directe regeling voor de betaling van de kosten door de werkgever van een scholing vindt uitsluitend plaats door middel van akkoord tussen werkgever en cursist. De betalingsverplichtingen worden voor de deelnemer overgenomen door zijn/haar werkgever bij vermelding van zijn/haar gegevens op het inschrijfformulier.
 • In het geval dat niet aan de betaling wordt voldaan zal de cursist aansprakelijk worden gesteld en de factuur door de cursist voldaan moeten worden.
 • De OVN biedt in overleg de mogelijkheid tot betaling in termijnen met een maximum van 3 termijnen.


Artikel 3 - De bijeenkomsten van de scholing

 • De plaats waar en de tijden waarop de diverse scholingen plaatsvinden, zijn vermeld in de brochure en op de OVN website. De OVN behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen deze indeling te wijzigen.
 • De OVN behoudt zich het recht voor in bijzondere gevallen wijzigingen aan te brengen in de opzet en de inhoud van de scholing.


Artikel 4 - Toetsing en examens

De criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een certificaat of diploma zullen per scholing worden opgesteld. De criteria kunnen bestaan uit de volgende items:

 • verplichte toetsing;
 • mate van inzet en participatie;
 • portfolio-assessment en criterium gericht interview;
 • werkstukken en beroepsproducten;
 • praktijkopdrachten;
 • stages;
 • voortgangs-, functionerings- en eindgesprekken.

Iedere scholing zal vooraf de toetsings- en beoordelingskaders kenbaar maken. De algehele kwaliteitsbewaking is in handen van de OVN.


Artikel 5 - Auteurs en eigendomsrecht op materialen

 • Na afloop van de scholing gaat het eigendom van het materiaal van de scholing over op de deelnemer. De OVN en/of haar docenten bezitten auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen. De leermiddelen zijn niet in de handel verkrijgbaar en uitsluitend bestemd voor de deelnemers van de scholing van OVN. Behoudens door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze leermiddelen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de OVN.
 • De medewerkers van de OVN en docenten zullen alle informatie die afkomstig is van de cursisten zelf vertrouwelijk behandelen. Dat houdt onder meer in dat in het algemeen geen tot een persoon te herleiden gegevens naar buiten mogen worden gebracht.


Artikel 6 - Toepasselijkheid van de voorwaarden

Door inschrijving via het inschrijfformulier op de website van de OVN geeft de deelnemer te kennen deze voorwaarden en het bepaalde in de desbetreffende brochure te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het bepaalde in de betreffende brochure vormen de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.

Aldus vastgesteld en goed gekeurd te Houten d.d. 14 februari 2017. Klik hier om het te downloaden.