Waar staan we als OVN in het proces van zorgsubstitutie?

Het aantal patiënten met een oogheelkundige zorgvraag is in de afgelopen jaren toegenomen en blijft stijgen door vergrijzing, vroege opsporing van aandoeningen en betere behandelmogelijkheden (Keunen et al, 2011). Intensivering en formalisering van samenwerking tussen optometristen, huisartsen en oogartsen zal mogelijkheden bieden om deze toenemende zorgvraag op te vangen.

De OVN, Oogvereniging en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) hebben samen gekeken waar op dit moment knelpunten zitten en wat nodig is om zorg op de juiste plek in de oogheelkunde uit te kunnen voeren. Hierbij is afstemming gezocht met ZN, NZa, LHV en individuele ziektekostenverzekeraars. Tijdens deze lezing wordt beschreven welke stappen er gezet worden om de kwaliteit van de zorgverlening geleverd door optometristen te borgen, welke zorg doelmatig door de optometrist kan worden geleverd op verwijzing van de huisarts en hoe deze zorg ingericht en gefinancierd kan worden. Ook worden aandachtspunten genoemd die bijdragen aan het succes van zorg op de juiste plek in de oogheelkunde, zoals het creëren van een uniform speelveld voor patiënten t.a.v. het eigen risico, kostendekkende tarieven en een aantal juridische aandachtpunten bij het opzetten van een lokaal netwerk tussen huisartsen, optometristen en oogartsen.

CV

Gabriëlle Janssen studeerde in 1998 af aan de Hogeschool Utrecht als optometrist. In 2010 heeft zij haar Fellowship of the American Academy of Optometry behaald en in 2018 heeft zij haar Master Business Administration Health and Services afgerond.
 
Haar MBA-thesis heeft antwoord gegeven op de onderzoeksvraag Wat kan de OVN voor haar leden betekenen in het veranderende zorglandschap? Hierbij verrichtte zij onderzoek hoe de beroepsbelangen van de optometrist te behartigen op macro-, meso- en microniveau. Zij heeft advies gegeven over hoe de strategische belangen te positioneren, het collectief te organiseren, individueel te profiteren en de infrastructuur van beroepsorganisatie vorm te geven.
 
Op verschillende intra- en extramurale werkplekken heeft zij zich verdiept in de verschillende aspecten van de optometrie, in de bedrijfsvoering van oogheelkundige afdelingen en positionering in de gezondheidszorg. Momenteel zet zij zich als voorzitter van de OVN in om de positie te versterken van de optometrie in de oogzorgketen en werkt zij als optometrist in diverse Nederlandse oogheelkundige centra. 

Het delen van kennis vindt zij één van de belangrijke onderdelen van professioneel handelen; zo heeft zij onder andere het OVN Congres 2015, 2017 en 2019 georganiseerd en heeft zij zich vanaf 2000 ingezet om een optometrie-opleiding in Vietnam op te zetten. Deze is in 2013 geopend en in november 2018 zijn de eerste twaalf studenten afgestudeerd.